Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet sluts mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal är ett paket med flera avtal

Ett kollektivavtal är egentligen inte bara ett avtal. Istället kan det ses som ett paket innehållandes flera avtal som omfattar en bransch eller yrkesområde. 

Avtalen kan vara utformade på olika sätt beroende på bransch eller yrke. Följande saker är exempel på sådant som kollektivavtal vanligtvis omfattar.

  • Lön. Avtalet omfattar minimilönen på arbetsplatsen och din rätt att årligen få förhandla om lönen. Det finns i dag ingen laglig rätt till löneökning.
  • Semester. Förutom din rätt till 25 semesterdagar kan det i många kollektivavtal finnas ytterligare semesterdagar framförhandlade. Utöver det framgår ofta hur semesterlönen räknas ut och hur semesterersättning betalas ut.
  • Uppsägningstid. I lagen om anställningsskydd (LAS) framgår det hur lång uppsägningstid du som anställd har rätt till om du blir uppsagd eller säger upp dig själv. Kollektivavtalet kan även reglera uppsägningstider och går i sådana fall före lagens bestämmelser.
  • Pension. I kollektivavtalen finns det en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området.

Detta är bara ett axplock av vad som kan finnas i ett kollektivavtal. Om din arbetsplats har en fackligt förtroendevald ska han eller hon ha en kopia på kollektivavtalet som gäller för just din arbetsplats.

Om din arbetsplats saknar en förtroendevald kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan även vända dig till personalhandläggaren på din arbetsplats, som ska ha en kopia för kollektivavtalet på din arbetsplats.

Hitta bästa fackförbundet för ditt yrke

Kollektivavtal innebär en tryggare arbetsplats

Ett kollektivavtal innebär en extra trygghet för arbetstagaren eftersom arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Det betyder att arbetstagaren i princip bara behöver komma överens med sin arbetsgivare om lön, som även den har en minimigräns. Resten av villkoren finns redan i kollektivavtalet.

Dessutom innehåller många kollektivavtal förmåner som är svåra att förhandla fram själv för arbetstagaren.

Ett kollektivavtal är bra för arbetstagarens ekonomi

En arbetsplats med kollektivavtal är bra för arbetstagarens ekonomi, eftersom avtalen ofta omfattar ett antal försäkringar. 

Arbetstagaren kan exempelvis få en extra ersättning under föräldraledigheten, vid långtidssjukdom eller vid arbetsskador.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka