Fackförbund

Arbetsmiljö är en fråga som fackförbund drivit i många år. Nu visar även flera chefer och högt uppsatta företagsledare ett intresse för att utbilda sig inom denna allt mer viktiga aspekt av arbetet. Förändringen är mycket positivt, inte minst för de anställda som får åtnjuta en bättre arbetsmiljö, där man spenderar stora delar av sin vardag. För dig som har problem med arbetsmiljön på jobbet så kan fackförbundet hjälpa dig med kommunikationen mellan arbetsgivaren och försöka förbättra dina arbetsförhållanden. 

Arbetsmiljön en viktig fråga

Arbetsmiljö har blivit en  allt viktigare aspekt av arbetet, båda ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Arbetsmiljön avgör nämligen inte enbart hur bra arbetstagaren trivs på arbetet utan är även en viktig faktor för produktiviteten på arbetsplatsen. Bland annat har man sett att arbetsmiljön har en stor påverkan på följande faktorer: 

  • Psykisk och fysisk hälsa. Att den miljö du omger dig med under 8 timmar varje vardag påverkar din hälsa är knappast överraskande. Därför är det inte heller oväntat att man ser en direkt koppling till de anställdas hälsa och arbetsmiljön. 
  • Produktivitet. De allra flesta presterar betydligt bättre i en miljö som de känner sig trygga i, därför är det också en viktig faktor för arbetsgivare som vill öka produktiviteten på arbetsplatsen. 
  • Sjukskrivning. På arbetsplatser med en sämre arbetsmiljö ser man en tydlig ökning av sjukskrivningar. Det kan bero på fysiska åkommor men även psykiska faktorer som utbrändhet och utmattningssymptom. 
  • Nyanställning. För att få in rätt kompetens och vara ett konkurrenskraftigt företag krävs ofta att arbetsmiljön är god. De som har mer erfarenhet inom arbetslivet blir sällan långvariga på en arbetsplats där de vantrivs.

Det ligger med andra ord i stor utsträckning även i arbetsgivarens intresse att säkerställa att arbetsmiljön är god. Därför kommer den senaste ökningen i intresset för arbetsmiljö knappast heller som en chock för de fackförbund och organisationer som drivit frågan om arbetsmiljö tidigare.

Hur du kan förbättra din arbetsmiljö 

För dig som anställd kan det bli aktuellt att driva frågan om arbetsmiljö på din arbetsplats. Är du ansluten till ett fackförbund kan du vända dig till facket för att få en större förståelse för normer och krav som ställs i och med kollektivavtalet på arbetsplatsen. Är du inte medlem i ett fackförbund kan du hitta ett fackförbund för dig så att du får en större trygghet i ditt arbetsliv. 

Tänk på! På större arbetsplatser finns det skyddsombud som övervakar arbetsmiljön och ingriper vid omedelbar fara för arbetstagaren.

För dig som jobbar på en större arbetsplats finns det troligtvis även ett skyddsombud. Denna har som uppgift att bevaka arbetet och arbetsmiljön och kan utfärda arbetsstopp vid omedelbara hot mot arbetstagarens hälsa. Om det inte redan finns ett skyddsombud kan du förutsatt att du uppfyller kraven ansöka om att få bli ett skyddsombud. Att vara ett skyddsombud påverkar inte villkoren för din anställning negativt.