Närbild på person som håller upp symbol med sjukhuskors, koncept sjuk- och hälsoförsäkring.En rapport från Försäkringskassan visar att användandet av sjukpenningen varierar stort. Foto: The KonG/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny rapport från Försäkringskassan är skillnaderna i hur sjukpenningen nyttjas stora. Siffrorna skiljer sig mellan kvinnor och män och det finns även tydliga regionala variationer. Men det gap som har ökat allra mest under de senaste 20 åren är det mellan kvinnor med låg respektive hög inkomst.

Försäkringskassans rapport visar att användandet av sjukpenning skiljer sig rejält mellan kvinnor och män, där kvinnor i genomsnitt har nästan dubbelt så många sjukpenningdagar än män. Men det mest intressanta gapet, och det som alltså har ökat mest, är det man ser mellan kvinnor med låg respektive hög inkomst.

Bland kvinnor med hög inkomst var det 9,1 procent som fick sjukpenning någon gång under 2021, vilket kan jämföras med 21,1 procent bland kvinnor med låg inkomst. Analytikern Alma Wennemo Lanninger konstaterar i ett pressmeddelande att man ser ungefär samma skillnad bland män.

Mindre andel av befolkningen som får sjukersättning

Rapporten visar även att den del av befolkningen som får sjukersättning blivit mindre under årens lopp. Bakgrunden till detta är, enligt rapporten, de regeländringar som trädde i kraft 2008. Den tydligaste minskningen ser man bland utrikes födda. Av dem som varit i Sverige i mer än tio år var det 16,2 procent som fick sjukersättning 2005, medan motsvarande siffra för 2021 låg på 5 procent.

Anna Wennemo Lanninger berättar att siffrorna för inrikes födda under samma period föll från 9,4 till 3,9 procent.

Skiljer sig även på regional nivå

I rapporten blir det också tydligt att nyttjandet av sjukförsäkringen skiljer sig på regional nivå. Personer som bor i storstäder använder inte sjukförsäkringen i samma utsträckning som personer som bor i så kallade pendlingskommuner och på landsbygden. I Stockholms län ligger användandet av både sjukförsäkring och sjukpenning på lägre nivåer jämfört med övriga län.

Dalarna står för det högsta användandet av sjukpenning, medan Kalmar och Norrbottens län har det högsta användandet av sjukersättning.