person rengör skorstenspipa utomhusEtt projekt som har fått forskningsmedel från Afa Försäkring vill minska sotares exponering för farliga ämnen. Foto: Maja Marjanovic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Flera nya forskningsprojekt är på gång i Sverige som ska förbättra arbetsmiljön för arbetare. Kommunalarbetaren berättar om några sådana projekt som har fått ta emot forskningsmedel från Afa Försäkring.

Afa Försäkring är den organisation som har hand om kollektivavtalade försäkringar. De har nu beviljat pengar till ett antal olika forskningsprojekt som bland annat rör arbetsmiljön för Kommunals yrkesgrupper. Totalt har Afa Försäkring beviljat 30 miljoner kronor till dessa projekt.

Rengöringsmedel och sot påverkar arbetares hälsa

Ett exempel är ett projekt vid Karolinska Institutet, som ska undersöka användningen av rengöringsmedel på Svenska arbetsplatser. De ska samla kunskap och granska innehållet på dessa medel, för att kunna förebygga skador och sjukdomar som kan orsakas av rengöringsmedel.

Ett annat projekt via Göteborgs universitet fokuserar på sotares exponering för polyaromatiska kolväten, PAH, som finns i sot. Detta ämne ökar nämligen risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Sotarna som deltar i studien kommer att bidra med att föra dagbok, bära mätinstrument och lämna urinprover. På så sätt ska forskare kunna undersöka vilken utrustning och vilka metoder som bäst kan skydda sotare. Dessutom ska sotare få testa nya arbetsmetoder som minskar exponeringen.

Bättre hantering av hot och våld i vården

Några projekt fokuserar på hot och våld inom vården. En forskare vid Malmö universitet ska via enkäter undersöka hur undersköterskor och sjuksköterskor utsätts för hot och våld i sitt arbete, och hur detta påverkar dem. Utifrån detta ska forskaren ta fram rekommendationer och förslag på vad man kan göra åt saken, till exempel genom organisatoriskt stöd och strategier från chefer.

Inom psykiatrin är hot och våld mot sjuksköterskor och vårdare särskilt vanligt. I Region Stockholm, Region Örebro län och Västra Götalandsregionen har man infört programmet Safewards som ska förbättra arbetsmiljön. Genom intervjuer med vårdpersonal, patienter och chefer ska forskaren försöka ta fram en version av programmet som ska kunna användas på fler institutioner i Sverige.

Skift och nattarbete ska analyseras

En forskare vid Stockholms universitet ska ta reda på hur arbetare tycker sig påverkas av sina arbetstider. Tidigare forskning har pekat på att kort dygnsvila och brist på framförhållning upplevs som ett större problem än att jobba nattskift, även om nattarbete också anses vara negativt för hälsan.

Forskaren ska analysera insamlat material från tidigare studier och ta reda på vad som orsakar mest problem för arbetare respektive tjänstemän. Resultatet ska förhoppningsvis kunna vägleda fackförbund och arbetsgivare när de skapar scheman till anställda.