arbetare hissas högt upp i en mastFrån november måste alla som arbetar på en höjd över 13 meter genomgå en medicinsk kontroll. Foto: Tawansak/Shutterstock.com

Nya regler

Reglerna om höjdarbete omformuleras för att omfatta alla som arbetar på över 13 meters höjd. Ändringen gör det tydligare vilka branscher och arbetsmoment som omfattas av reglerna och när arbetsgivare är skyldiga att ordna medicinska kontroller åt sina arbetstagare, skriver Sekotidningen.

I november införs nya regler för arbete på hög höjd. Alla som arbetar på en höjd som är över 13 meter måste först genomgå en medicinsk kontroll. Det gäller när höjdarbetet sker i öppna utrymmen, såsom i stolpe, i träd eller på stege. 

Det här görs för att öka säkerheten för arbetarna och förebygga såväl olyckor som ohälsa. Bland annat kommer arbetstagarnas blodtryck och arbets-EKG att kontrolleras, så att personen inte riskerar att svimma eller få blodtrycksfall på den höga höjden.

En del av syftet är också att anpassa nuvarande regler efter EU:s nya direktiv.

Fler branscher och arbetstagare omfattas av de nya reglerna

Ändringen innebär ett förtydligande av vilka som omfattas av reglerna om medicinska kontroller. Det nuvarande begreppet ”höjdarbete” kommer att utökas till formuleringen ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter”. Detta medför att fler branscher och arbetsmoment kommer att omfattas av definitionen.

Arbetsmiljöverket beräknar att dessa nya regler kommer att omfatta ett tusental fler arbetstagare än tidigare. Arbetsgivaren är ansvarig för att denna kontroll genomförs och får betala en sanktionsavgift om de inte följer reglerna.

Administrativa kostnader för exempelvis läkarundersökningar kommer att öka med 1,2 miljoner kronor årligen. Samtidigt räknar man med en besparing på 2,7 miljoner kronor per år genom att olyckor och sjukskrivningar minskar.

Seko välkomnar den förbättrade säkerheten

Regeländringarna välkommas av fackförbundet Seko. Leif Karlsson som är förtroendevald på Vattenfall Service anser att det är mycket positivt för säkerheten, och bra att fler typer av arbeten inkluderas i reglerna.

– Tidigare var de bara inriktade mot mast- och stolparbete. Då kom flera arbetsgivare undan som inte ville bekosta medicinska kontroller.

Leif Karlsson berättar att medicinska kontroller har efterfrågats av skyddsombud, men att få arbetsgivare har lyssnat. Reglerna kommer nu göra det lättare att få igenom dessa kontroller.