Lagar

Sker ditt arbete framför datorn kan du ha rätt till synundersökning, och har du lämnat ett företag på grund av arbetsbrist kan du ha förtur om en ny tjänst dyker upp. Det finns många olika lagar som gäller på arbetsplatsen. Här är de lagar du som arbetare bör känna till.

Du kan inte sägas upp utan saklig grund

Lagen om anställningsskydd eller las som den kallas innefattar nästan alla anställda i Sverige. Las är styrande när det kommer till regler om uppsägning och avsked, provanställning, vikariat och hur länge du har jobbat. En uppsägning ska exempelvis ha saklig grund. Om ditt jobb försvinner men du skulle kunna bli omplacerad inom företaget kan du inte sägas upp. Om en arbetsgivare skulle vilja säga upp dig av personliga skäl måste det vara ett skäl som varit känt längre än två månader.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, att du vikarierat mer än tolv månader under de senaste tre åren eller att du har en deltidstjänst, har du förtur om ett ledigt jobb dyker upp på företaget. Men är det flera på företaget som har förtur är det den med längst anställningstid som hamnar först i kön. Denna förut gäller i nio månader från dess att du blivit uppsagd.

Rätt till fyra veckors sammanhängande semester

Alla har enligt semesterlagen rätt till 25 dagars ledighet om året. Betalt eller obetalt beroende på hur länge du jobbat på företaget. Du har rätt till minst fyra sammanhängande veckor under juni till augusti. Om du sedan slutar på företaget och inte har tagit ut all din semester har du rätt till semestersättning. Får du inte det har du två år på dig att väcka talan mot företaget och begära skadestånd.

Diskriminering får inte ske mot någon på arbetsplatsen

En av de allra mest kända lagarna är diskrimineringslagen. Den förbjuder både direkt och indirekt diskriminering och trakasserier mot någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det finns även en diskrimineringslag som förbjuder diskriminering mot personer med tidsbegränsad anställning och deltidsanställning.

Arbetsgivaren måste informera om stora förändringar

Medbestämmandelagen är tänkt att ge anställda ett visst inflytande. Den innebär att arbetsgivaren har skyldighet att informera om viktiga förändringar i verksamheten innan genomförandet. Lagen innehåller även bestämmelser om kollektivavtal.

Rätt till synundersökning för dig som arbetar framför dator

Arbetsmiljölagen eller AML som den också kallas ska förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Något som kan vara viktigt att veta för dig som arbetar mycket framför datorn är att det i AML finns olika föreskrifter som ger dig rätt till synundersökning men även terminalglasögon, vid behov.

Lagen ger dig rätt att yttra dig fritt på arbetet

Regeringsformen är en grundlag. Den säger bland annat att du som anställd ska ha rätt att yttra dig fritt och dela med dig av dina tankar och åsikter. Du har även rätt att gå med i fackföreningar och delta i möten om du så vill det. Ingen har rätt att tvinga dig att gå med eller berätta om du är med i någon förening.