johanna jaara åstrandOrdförandena Johanna Jaara Åstrand för Lärarförbundet och Åsa Fahlén för Lärarnas Riksförbund tror att en ny organisering skulle förbättra det fackliga inflytandet för alla medlemmar. Foto: Pressbild/fackforbund/lararforbundet och Elisabeth Ohlson Wallin/Lärarnas Riksförbund

Fackförbund

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har länge samarbetat med varandra för att förbättra arbetslivet för lärare. Men det finns viss problematik i att två fackförbund konkurrerar om samma medlemmar och i samma frågor. Därför ska facken nu samtala om att tillsammans bilda en helt ny facklig organisation, skriver Lärarnas tidning.

Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund ska se över vilka möjligheter det finns att organisera lärare på ett nytt sätt. Tanken är att stärka lärarnas ställning i landet och få bättre genomslag för sina politiska krav, berättar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Om ett nytt förbund bildas och förbundens alla medlemmar kommer med består det nya fackförbundet av 324 000 medlemmar. Det skulle i dagsläget göra det nya fackförbundet till det tredje största i Sverige. 

Utvärdering visar på gott samarbete men problematisk konkurrens

Beslutet om att föra samtal om en ny fackorganisation grundar sig i utvärderingen av förbundens gemensamma samverkansavtal som de gjort under våren. Där framgår enligt Johanna Jaara Åstrand ett tydligt resultat.

– Det nuvarande sättet att organisera den svenska lärarkåren är inte ändamålsenligt och levererar varken maximal medlemsnytta eller maximalt genomslag för våra politiska krav.

Utvärderingen visar att samarbetet mellan facken fungerar bra på de flesta arbetsplatser och i kommunerna. Däremot är det också problematiskt att samarbeta samtidigt som det råder viss konkurrens mellan förbunden om medlemmarna och utrymmet.

Nyorganisationen ska förbättra för alla läraryrken

Organisationsgraden hos lärare sjunker, trots resurserna som läggs på att rekrytera medlemmar till båda förbunden. Att skapa en ny organisation skulle bättre kunna svara mot medlemmarnas behov, menar Johanna Jaara Åstrand.

En viss oro finns hos medlemmarna över att lärare inom förskola och fritidshem inte får tillräckligt med facklig uppmärksamhet, och att detta skulle bli ett större problem i en större organisation. Men ordförandena, Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén för Lärarnas Riksförbund, menar att även för dessa yrkesgrupper är omorganiseringen tänkt att förbättra inflytandet.

Frågan tas upp på förbundens kongresser i maj

Vidare beslut om nyorganiseringen kommer att fattas i maj 2020. Då håller Lärarnas Riksförbund sin kongress, och Lärarförbundet en extrakongress. Till dess vill förbunden få in sina medlemmars och förtroendevaldas synpunkter, för att förslaget ska bli så väl genomarbetat som möjligt.