Fackförbund

90 procent av alla arbetare i Sverige omfattas av kollektivavtal och de allra flesta av dessa är nog överens om att fackförbund har en stor betydelse för deras arbetsvillkor och framtid. Men hur fackförbund förhandlar och hur de tillsammans med arbetsgivarorganisationer kommer fram till de slutgiltiga avtalen är något som mycket få vet.

Kollektivavtal är ett unikt avtal som används i nordiska länder för att reglera arbetstagares villkor genom ett avtal slutet centralt mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Genom slutandet av avtalet regleras saker som lön, arbetstider, försäkringar och mycket mer. En en av de största villkoren är fredsplikten. Fredsplikten innebär att arbetstagare och arbetsgivare inte kan (befogat) vidta stridsåtgärder som exempelvis strejker, barrikader. Genom slutandet av kollektivavtal har de nordiska länderna en framträdande roll som de länder med minst strejker och arbetskonflikter. 

Det finns med andra ord en stor nytta av kollektivavtalet, men slutandet av ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som oftast har två helt olika intressen är inte lika lätt som det ibland framställs, som vi ska komma till har förhandlare ett enormt ansvar och ofta stora svårigheter i förhandlingarna. 

Om kollektivavtalet inte skulle slutas kan du som arbetstagare drabbas

Om ett kollektivavtal inte skulle kunna slutas kan det leda till en hel del följder. Det kan bland annat vara: 

  1. Arbetsvillkoren får inget minimikrav. Om det inte sluts ett kollektivavtal förlorar arbetarna tryggheten i att fackförbunden reglerar höga krav på arbetsvillkor som arbetstider, löner o.s.v. för många skulle detta i längden kunna leda till fler förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda på arbetsplatsen. Det är inte heller säkert att man utan facket någonsin skulle uppnå ett lika starkt förhandlingsläge, då dessa utgör en av de starkaste krafterna i det svenska näringslivet. 
  2. Stridsåtgärder blir tillåtna. Som tidigare nämnt är det utan kollektivavtal tillåtet med stridsåtgärder, detta gäller för båda sidor. För arbetsgivaren kan man bli drabbad av exempelvis strejker där arbetstagarna inte jobbar enligt avtalet utan istället lever på en så kalla strejkkassa – en form av ”sparande” facket tillhandahåller för att betala löner under perioden. Men även arbetstagarna kan bli utsatta för påtryckningar genom exempelvis lockout där arbetstagarna inte kommer in på arbetsplatsen och därmed inte jobba eller inte får någon lön. 

Alla som arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal omfattas av avtalet, oavsett om du är medlem i ett fackförbund eller inte. Som medlem i ett fackförbund har du dock betydligt större möjlighet att påverka villkoren för kollektivavtalet och andra saker på din arbetsplats. För att läsa mer om fackförbund, vad de erbjuder och hur detta fungerar bör du börja med att hitta rätt fackförbund för dig

För fackförbund är avtalsförhandlingen en lång och tuff process

Förhandlingar om kollektivavtal är en (nästan) konstant pågående process där starka förhandlare och makthavare möts – det berör i högsta grad hela den svenska ekonomins makthavare. 2016 intervjuades IF metalls ordförande kring processen och den dåvarande ordförande beskrev den som att vara i ett (påfrestande) äktenskap. Situationen beskrevs även som i mångt och mycket pressad, framförallt mot slutet av förhandlingarna, vilket även arbetsgivarnas förhandlare erkände genom att konstatera att några avtalsmoment är svårlösta. 

Situationen vid deras förhandlingar liknar mycket vad man kan förvänta sig, ett förhandlingsbord med en whiteboard, två parter och en enorm vikt på förhandlarnas axlar. Genom kompromisser, förslag och krav utvecklas avtalet allt mer tills det slutligen kan presenteras och förhoppningsvis kan även både arbetsgivarparten och fackförbundet se det som en lyckad prestation. Det är inte en helt enkel situation, varje enskild arbetare och företagsägare har självklart starka åsikter om sina arbetssituationer. Det är med andra ord ett faktum att kollektivavtalet omöjligen kan reglera allt – men det säkerställer förhoppningsvis en bra arbetssituation för den absoluta majoriteten. Vill du veta mer om detta kan du läsa mer om hur kollektivavtal fungerar