Rapporter

Behovet av visstidsanställningar är fortfarande stort, trots de otrygga villkoren. I dagsläget är SKL beroende av dem för att få verksamheterna att gå runt. Även om fler fasta anställningar skulle betyda en ökande kvalitét inom äldrevård, skola och omsorg.

Under föregående vecka redovisade Arbetet ny statistik från SCB som visar att de med otrygga anställningar i högre grad mår sämre än de med en stabilare och tryggare anställningsform. I samband med den nya statistiken har man också kunnat visa på att de otrygga anställningarna ökar och att de drabbar utrikesfödda personer i högre grad. 

Otrygga anställningar kan vara en bra väg till en fast tjänst

I statistiken från SCB avslöjades de otryggaste anställningsformerna vilka utgörs av de anställningar som är tidsbegränsade. Visstidsanställningar och vikariat faller in under den här kategorin. Den anställningsform som anses ge minst trygghet till arbetstagaren är den där man är anställd per timme och jobbar efter ett överenskommet schema eller schemalagda inhopp.

På SKL, Sveriges kommuner och landsting, menar man istället att visstidsanställningar är en bra väg att gå om man vill ha ett heltidsjobb. Många gånger har nyanställda en tidsbegränsad anställning men efter några år har merparten av dem erbjudits en fast anställning. 

Funktionen med visstidsanställningar är att arbetsgivarna många gånger låter en nyanställd gå under en provanställning. Detta är något som  Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsrelaterade frågor på SKL, menar är till både arbetsgivarens och arbetstagarens fördel. Arbetsgivaren kan se om den nyanställda passar för jobbet och arbetstagaren kan se om det nya jobbet lever upp till förväntningarna. 

Svårt för SKL att klara sig utan visstidsanställningar

SKL är Sveriges främsta arbetsgivare inom sektorerna äldrevård, skola och omsorg. De är de huvudsakliga sektorer inom vilka visstidsanställningar utgör ett grundläggande behov. Inom vård och omsorg jobbar 11 procent fler utrikes födda under visstidsanställning till skillnad från inrikes födda där 16 procent jobbar under samma anställningsform. 

Inom skolan är glappet än mer anmärkningsvärt och det skiljer 16 procentenheter mellan inrikes- och utrikesfödda. SKL menar här att landstingets verksamheter skulle ställas på sin kant utan visstidsanställningar, mycket orsakat av de verksamheter som är tillgängliga dygnet runt hela året. 

SKL:s Agneta Jöhnk är inte nöjd med det stora antalet visstidsanställningar och hoppas på en situation där man kan erbjuda fler fasta tjänster. Vidare menar hon att fler fasta jobb skulle gynna verksamheterna genom att arbetstagare jobbar kvar under en längre tid vilket skulle öka kvalitén på tjänsterna.