Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen?

Den som diskriminerar någon på arbetsplatsen bryter mot diskrimineringslagen och kan tvingas betala diskrimineringsersättning. Du som arbetstagare, praktikant, inhyrd personal och arbetssökande skyddas av diskrimineringslagen. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att diskriminering inte ska förekomma. 

Diskrimineringslagen förbjuder kränkningar och missgynnande på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen är den lag som förbjuder diskriminering på många platser i samhället, däribland arbetsplatsen. Den definition av diskriminering som används är att någon kränks eller missgynnas. Kränkningen eller missgynnandet måste dessutom ha något samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

De 7 grunderna för diskriminering

  1. Kön
  2. Etnisk tillhörighet
  3. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  4. Religion
  5. Funktionsnedsättning
  6. Ålder
  7. Sexuell läggning

Vad som avgör om något är ett missgynnande eller kränkning är inte avsikten utan effekten.

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret

Det är arbetsgivaren på en arbetsplats som har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras. En arbetsgivare ska, enligt diskrimineringslagen, arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetet genom aktiva åtgärder.

Tänk på! Den som bryter mot diskrimineringslagen och fälls för det kan tvingas betala diskrimineringsersättning.

Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal skyddas mot diskriminering

Skyddet mot diskriminering gäller inte enbart för arbetstagaren på den aktuella arbetsplatsen. Det gäller också för den som är arbetssökande, gör praktik eller hyrs eller lånas in av ett bemanningsföretag.

Skyddet gäller även i alla situationer som har med arbetet att göra utan att för den delen vara på arbetsplatsen. Därför är det inte heller tillåtet att diskriminera någon på till exempel en personalfest eller tjänsteresa.

Du är skyddad mot diskriminering när du är föräldraledig

Som föräldraledig är man fortfarande skyddad mot att missgynnas på grund av sin föräldraledighet. Det kan handla om att förlora en förmån eller en förbättring.

Tänk på! Skyddet mot diskriminering av en föräldraledig person gäller även när personen är hemma för vård av sjukt barn, VAB.

Skyddet gäller nästan alla situationer som kan uppstå mellan en arbetstagare och en arbetsgivare.

Exempel på missgynnande kan vara

  • Att halka efter i lön
  • Att en provanställning avbryts
  • Att gå miste om en befordran.

Undantag kan göras mot särbehandling

I vissa fall kan det vara tillåtet att särbehandla personer på ett sätt som annars går emot diskrimineringslagen.

Bland annat kan särbehandling på grund av kön vara tillåtet. Om en teater till exempel söker en manlig skådespelare till en roll är det tillåtet att förbise kvinnor.

För att det ska vara tillåtet med särbehandling måste det finnas ett syfte bakom särbehandlingen. Dessutom måste särbehandlingen vara nödvändig för att kunna uppnå syftet.

Fackförbund företräder dig som blir diskriminerad

Landets fackförbund arbetar mycket med att förhindra diskriminering på arbetsplatserna. Är du medlem i ett fackförbund är det dit du i första hand ska vända dig om du blivit diskriminerad. Fackförbunden har enligt lag rätt att företräda sina medlemmar i ärenden som rör diskriminering.

I de fall där fackförbundet inte kan företräda dig ska en diskrimineringsanmälan göras till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I anmälan behöver DO även få ett skriftligt besked från fackförbundet att de inte kommer gå vidare med ärendet.

Hitta ett fackförbund som hjälper dig med dessa frågor
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Den som anmäler diskriminering får inte bestraffas

Den som väljer att anmäla diskriminering eller påtala för sin arbetsgivare att diskriminering pågår skyddas från att bli bestraffad för detta. Bestraffningar man kan bli utsatt för är exempelvis att man inte får en tidsbegränsad anställning förlängd eller att man får ett lägre lönepåslag.