Vad gäller vid arbetsplatsolycka och arbetsskada?

Ett olycksfall som sker i arbetet, antingen på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller under en tjänsteresa kallas arbetsplatsolycka. Och en arbetsplatsolycka kan resultera i en arbetsskada. På den här sidan berättar vi vad som räknas som arbetsskador, vem som bär ansvaret vid en arbetsplatsolycka, vilken ersättning du som drabbats kan få och vad som skiljer arbetsskada från tillbud.

Är arbetsplatsolycka och arbetsskada samma sak?

En arbetsskada är en personskada eller sjukdom som har orsakats av ett olycksfall eller någon annan slags skadlig inverkan i jobbet. Med andra ord: om du skadar dig genom en arbetsplatsolycka kallas det för en arbetsskada. Det gäller oavsett om olyckan sker på din arbetsplats eller under en tjänsteresa eller utbildning. Arbetsgivaren måste alltid anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan och eventuellt även till Arbetsmiljöverket. Innan skadan anmäls bör arbetsgivaren prata både med arbetsplatsens skyddsombud och dig som har drabbats så att alla är överens om vad som har hänt.

Fyra olika typer av arbetsskador

  • Olycka i arbetet, till exempel klämskada, halkolycka, skärsår och chockskada efter hot eller trakasserier.
  • Färdolycka, som trafik- eller cykelolycka på väg till eller från arbetet.
  • Arbetssjukdom, till exempel allergi mot ett ämne man hanterar i jobbet, inflammation i överbelastade leder eller psykisk ohälsa på grund av långvarig stress.
  • Smittsam sjukdom, som till exempel kan orsakas av orena verktyg eller utrustning.

Vad klassas som allvarlig arbetsolycka?

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) klassas arbetsskador som allvarliga om de orsakar dödsfall, innebär svårare personskador eller drabbar flera arbetstagare samtidigt. Om arbetsolyckan till exempel orsakar svår blödning, skador på inre organ eller brutna ben anses den som allvarlig.

Vem är ansvarig för en olycka på arbetsplatsen?

Det är arbetsgivaren som bär huvudansvaret för arbetsmiljön, som också ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga både olycksfall och sjukdom på arbetsplatsen. Därför är det också i första hand arbetsgivaren som har straffrättsligt ansvar. Men enligt arbetsmiljölagen har även andra med skyddsansvar straffrättsligt ansvar. Är arbetsgivaren privat är det företagsledningen som bär ansvaret, och hos en myndighet ligger det på chefer eller styrelseledamöter.

Det är relativt vanligt att arbetsfrågor rörande arbetsmiljön delegeras till medarbetare med beslutsbefogenheter, som då också får det straffrättsliga ansvaret.

Kan en medarbetare ställas till svars för en arbetsplatsolycka?

Ja, om en arbetstagare av vårdslöshet skadar eller utsätter en annan medarbetare för fara kan personen då precis som arbetsgivaren ställas till svars för olyckan (enligt brottsbalken). Det kan exempelvis handla om framkallande av fara för någon annan, vållande till skada, sjukdom eller till någons död.

Vad händer efter en arbetsplatsolycka?

När en arbetsplatsolycka har skett ska du berätta det för arbetsgivaren direkt, som enligt lag måste anmäla det till Försäkringskassan. Klassas skadan som allvarlig ska den som sagt även anmälas till Arbetsmiljöverket (det gäller även för tillbud). Sedan är det viktigt att ni utreder skadan: vad som hände, varför det hände och hur det över huvud taget kunde hända. Diskutera även om skadan hade kunnat undvikas, om det finns risk för att det händer igen och vad ni kan göra för att förhindra det.

Det kan vara bra om arbetsgivaren och ett skyddsombud ser över olyckan som orsakade skadan tillsammans för att ta reda på om det finns brister i rutinerna på arbetsplatsen och diskuterar hur man i så fall kan förbättra dem. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att kunna förebygga arbetsplatsolyckor och -skador, och det är även viktigt att följa upp de åtgärder som görs för att säkerställa att de faktiskt fungerar.

Vilken ersättning kan man få för en arbetsskada?

Om du har fått en arbetsskada kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Omfattas din arbetsplats av ett kollektivavtal där du har Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan du också ha möjlighet att få ersättning från Afa Försäkring. Leder arbetsskadan till inkomstförlust eller ökade kostnader kan det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att få ersättning även för det.

För att få koll på vilka slags ersättningar som finns (både lagstadgade och kollektivavtalade), och vilka som kan vara aktuella i ditt fall kan du besöka Ersättningskollen. Där kan du få en bra bild över hur mycket pengar du har möjlighet att få om du har råkat ut för olycksfall eller blivit sjuk.

Hur fungerar ersättningen från Försäkringskassan?

Försäkringskassan betalar ut ersättning från den så kallade arbetsskadeförsäkringen (som regleras i Socialförsäkringsbalken, SFB). Tänk på att det inte räcker med att anmäla arbetsskadan, utan för att kunna få ersättning måste du skicka in en separat ansökan om det.

Det finns flera olika slags ersättningar du kan ansöka om hos Försäkringskassan. Här nedanför kan du läsa mer om dem och vilka krav som måste uppfyllas för att få ersättningen beviljad.

Livränta

Livräntan ska ersätta den skillnad i inkomst som kan uppstå till följd av en arbetsskada. Du kan beviljas livränta om din inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad du tjänade innan arbetsskadan (och nedsättningen bedöms bestå under minst ett år).

För att Försäkringskassan ska bevilja livränta måste det finnas ett läkarutlåtande för livränta eller medicinska underlag som slår fast att din arbetsskada kommer påverka din arbetsförmåga under minst ett år framöver (från datumet som intyget eller underlaget skrevs).

Ersättning för kostnader

Du kan även ansöka om ersättning för kostnader som du har behövt betala på grund av arbetsskadan, till exempel för tandvård, sjukvård utomlands eller specifika hjälpmedel. Om du ska ansöka om ersättning för sådana kostnader kan du behöva ett läkarintyg eller annat medicinskt underlag som visar att du behöver en viss typ av vård eller vissa hjälpmedel på grund av arbetsskadan.

Arbetsskadesjukpenning

Om du som har en arbetsskada inte kan ansöka om sjukpenning eller bara får låg sjukpenning kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning. Det kan även finnas möjlighet att få arbetsskadesjukpenning för karensdagar eller i förebyggande syfte. I det här fallet behöver du ett läkarintyg för sjukpenning, det vill säga precis som vid en ”vanlig” sjukskrivning.

Har man rätt till sjuklön vid arbetsskada?

Ja, om du på grund av arbetsskadan blir sjukskriven har du rätt till sjuklön, som ska betalas ut av arbetsgivaren de 14 första dagarna. Därefter ska du ansöka om sjukpenning som vanligt vid sjukfrånvaro.

Så kan ditt fackförbund hjälpa dig som drabbats av en arbetsskada

Om du är med i ett fackförbund kan förbundet i regel hjälpa dig som fått en arbetsskada, till exempel ge dig information och rådgivning om arbetsanpassning och rehabilitering. Du kan ofta även få råd och stöd om det skulle uppstå en tvist mellan dig och arbetsgivaren i samband med olyckan, och hos vissa fackförbund finns det till och med möjlighet att få juridisk hjälp.

Skillnaden mellan arbetsskada och tillbud

Medan en arbetsskada är ett resultat av ett olycksfall i arbetet, refererar man till ett tillbud när något har inträffat som skulle ha kunnat leda till olycksfall eller sjukdom. Ett tillbud visar tydligt var i verksamheten det finns brister och arbetsmiljörisker och ska alltid rapporteras in till arbetsgivaren. Ärendet bör sedan hanteras som en del i arbetsmiljöarbetet för att undvika att det som hade kunnat resultera i ett olycksfall faktiskt gör det.

Vad klassas som tillbud?

Tillbud kan till exempel vara att en eller flera medarbetare fått en extra tung arbetsbelastning på grund av brister i planeringen av arbetet, att en medarbetare har snubblat (utan att falla eller skada sig) på grund av brister i arbetsmiljön eller att en medarbetare har blivit hotad.

Det finns även händelser som klassas som ”allvarligt tillbud”, som då har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det kan till exempel vara att en medarbetare har utsatts för ”svårare” kränkningar, mobbning eller trakasserier, att en medarbetare under en längre perioder har utsatts för skadlig stress och reagerat starkt eller att det har skett en brand eller explosion i en lokal på arbetsplatsen där det just då inte fanns någon personal. Arbetsgivaren har skyldighet att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Vad gäller för arbetsskada vid distansarbete?

Oavsett om du utför arbetet på plats eller på distans ska arbetsgivaren anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan, men arbetsskadeförsäkringen fungerar däremot lite annorlunda vid distansarbete. För att du ska få ersättning måste arbetsskadan kunna kopplas direkt till arbetet. Skadan måste alltså ha uppstått när du har utfört en arbetsuppgift, och inte på grund av en olycka i hemmet eller i privatlivet i stort.

Källor