Undersökningar

Fallolyckor är den vanligaste formen av arbetsplatsolycka i Sverige. Detta konstateras i en rapport som AFA försäkring har gjort. Rapporten visar att det sker runt 11 000 fallolyckor på jobbet varje år i Sverige. Av de 11 000 olyckorna så är runt 2000 allvarliga, vilket kan leda till en längre tids sjukskrivning och komplikationer. 

Rapporten belyser förutom det faktum att andelen fallolyckor är hög även att det finns skillnader i vilka som drabbas. Dels konstateras det att äldre på arbetsplatserna har större risk att råka ut för denna typ av olyckor. För båda könen finns det en nästan dubbelt så stor risk att råka ut för en fallolycka om man befinner sig i åldersgruppen 56-64 år. Förutom att äldre oftast råkar ut för dessa olyckor har de även större risk för allvarliga komplikationer. 

Tänk på! Att en större andel äldre drabbas av fallolyckor innebär även att dessa har sämre chanser att återhämta sig efter olyckan.

Att fler äldre drabbas är problematiskt även eftersom att de har svårare att återhämta sig efter en olycka. Att en hög andel äldre drabbas kan även förklara att 2000 av olyckorna årligen blir allvarliga arbetsplatsolyckor, vilket innebär att de kan leda till längre tids sjukskrivning. 

Yrkesgrupperna som drabbas hårdast skiljer sig mellan könen 

Vilka som drabbas av fallolyckor skiljer sig stort mellan könen. För kvinnor är det främst inom vårdyrket som denna typ av olyckor sker, men även kvinnor som jobbar inom skola och fritids drabbas i större utsträckning. För män är det främst inom bygg och anläggningsarbeten som olyckorna sker. Generellt kan man se att risken för att drabbas av denna typ av skador ökar om man jobbar utomhus under vintermånaderna, vilket många av de nämnda yrkesgrupperna även gör. 

Tips! 60 procent av alla fallolyckor under 2015–2016 utomhus skedde under vintermånaderna.

Det gäller med andra ord att vara extra försiktig om man vet med sig att man jobbar utomhus även under vintern. För att förebygga att drabbas av fallolyckor finns det mycket man kan göra. Dels handlar det om att ha rätt utrustning, men även underhållsarbete kan vara viktigt för att förebygga dessa olyckor. 

Fallolyckor ofta lätta att förhindra 

För att förhindra att drabbas av en fallolycka finns det många saker att tänka på. När det gäller material och underhåll finns det några tydliga risker som lätt kan förebyggas: 

  • Säkrare utrustning. Genom att ha fallskydd på stegar och liknande utrustning kan många fallolyckor förhindras. 
  • Sandning och underhåll. Att sanda entréer och lägga ut halkskydd på arbetsplatsen kan förebygga många skador. 
  • Välj rätt skor. För den som själv får välja skor på arbetsplatsen är det viktigt att välja skor med en sula som inte är hal mot underlaget.  

Även om arbetstagaren själv kan förebygga många risker har arbetsgivare även ett stort ansvar för arbetsplatsen. Upplevs din arbetsplats som otrygg bör du kontakta ditt fackförbund eller ditt skyddsombud. Ytterligare ett förslag som rapporten lyfter fram är att lära sig att falla på rätt sätt. Av denna anledning arrangerar nu AFA försäkring i samband med Judoförbundet en kurs i hur man ramlar på rätt sätt.