Undersökningar

Arbetsmiljön för tjänstemännen har förbättrats det senaste året. Men trots det är arbetsmiljön inte bra och den är fortsatt sämre en för fem år sedan. Många upplever fortsatt stress och hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljön fortsatt dålig trots trendbrott

Fackförbundet Unionen genomför årligen en enkät för att upptäcka trender i utvecklingen av arbetsmiljön i Sverige. I den senaste enkäten deltog drygt två tusen arbetsmiljöombud som kan vittna om en viss förbättring i miljön från det senaste året. Arbetsmiljön har förbättrats vilket är ett gott tecken. Däremot är det fortsatt många tjänstemän som upplever en dålig arbetsmiljö. Det handlar då främst om mycket stress och hög arbetsbelastning vilket i längden kan leda till problem som till exempel utbrändhet.

Det handlar ofta om väldigt mycket arbete som utförs både hemma och på jobbet men även under stora delar av dygnet. Att själv lägga upp sitt arbete kan vara positivt då man kan forma dagen som man själv vill. Men när det kommer uppifrån kan det ha en negativ effekt.

Psykologiska arbetsmiljön är sämre än den fysiska

I rapporten framkommer det att den psykologiska arbetsmiljön är sämre än den fysiska. Även arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker anses vara bristande. Arbetsmiljöombuden anser att det som är mest angeläget att förbättra är just stressen som många anställda upplever men även chefs- och ledarskapsfrågor.

OSA-föreskrifterna har haft positiva effekter

Unionens ordförande Martin Linder påpekar att OSA-föreskrifterna har haft positiva effekter. Föreskrifterna infördes 2016 och är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra gällande arbetsmiljöarbete. Däremot är det bara ett av tre företag som använder sig av föreskrifterna enligt Unionens enkät. Det troligaste är även att det är på dessa arbetsplatser arbetsmiljön redan från början var som bäst.

När det kommer till olika arbetsmiljöfrågor kan man se att det rent generellt är på större arbetsplatser man är som bäst, men det finns undantag gällande vissa aspekter av arbetsmiljöarbetet.