intensivvårdssjuksköterska som kontrollerar monitorn hos en man i sjukhussängenFörslag finna att endast tre av idag elva specialistutbildningar av sjuksköterskor ska finnas kvar. Foto: Tyler Olson/Shutterstock.com

Politik

Vårdförbundet är kritiska till hur man säkrar tillgången på specialsjuksköterskor. Enligt tidningen Vårdfokus avstyrker sig Vårdförbundet flera av de förslag om specialistsjuksköterskornas möjligheter och framtida roller som presenterades i en utredning.

I höstas när Framtidens specialistsjuksköterska – en ny roll, nya möjligheter presenterades fick förslagen hård kritik från både Svensk sjuksköterskeförening, SFF, och Vårdförbundet. Vårdförbundet avstyrker sig större delen av förslagen nu när flera remissinstanser har gett sin syn på betänkandet.

Förslag på att endast tre specialistutbildningar finns kvar

Utredningen föreslår att åtta av elva specialistutbildningar som har statligt reglerade inriktningar ska tas bort vilket betyder att det endast blir tre specialistinriktningar kvar. I förslaget är det endast specialistutbildning inom operationssjukvård, intensivsjukvård och anestesisjukvård som blir kvar. När det gäller övriga specialistutbildningar föreslår man att varje lärosäte själva får bestämma innehållet. I sina remissvar motsätter sig både Vårdförbundet och SFF till förslaget.

Vårdförbundet menar att ”patientbehoven blir mer komplexa och avancerade och kräver specialisering inom fler områden, inte färre”.

Förslaget kan leda till att sjuksköterskorna inte får gå utbildningar som leder till en riktig examen

Ett genomförande av förslaget kan leda till att arbetsgivarna endast kommer efterfråga sjuksköterskor med grundutbildning och de tre specialistutbildningarna inom intensivvård, operation och anestesi. Det riskerar att leda till att sjuksköterskor endast får gå internutbildningar och kurser istället för att gå utbildningar som faktiskt leder till att man får en examen.

Vidare varnar Vårdförbundet för att man riskerar en ojämlik vård om lärosätena får fatta beslut kring inriktningen på flera av de specialistutbildningar som finns idag. I sin tur kan de leda till att det blir olika specialistutbildningar i olika delar av landet. Det kan också avskräcka studenter till att söka sig till utbildningarna eftersom man inte vet hur kursinnehållet ser ut.

Vårdförbundet vill ha en examensutbildning för röntgensjuksköterskor

I den utredning som presenterats finns det inga planer på att införa en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor med en specialiströntgensjuksköterskeexamen som Vårdförbundet länge krävt att det borde finnas. Där föreslår man istället att en specialiströntgensjuksköterskeexamen ska utredas vidare av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vilket UKÄ motsätter sig. Samtidigt håller man med om att det skulle vara olämpligt att införa en ny yrkesexamen.

Krav på yrkeserfarenhet för att utbilda sig till avancerad klinisk specialsjuksköterska

Vidare föreslås en särskild utbildning till avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS, vilket kallas för nurse practitioner i andra länder. Vårdförbundet anser, till skillnad mot det som står i utredningsförslaget, att en utbildning till AKS inte ska få ske direkt efter sjuksköterskeutbildningen. De anser att AKS ska vara en påbyggnadsutbildning för de sjuksköterskorna som fått yrkeserfarenhet.